PICOBELLO AUCTION, SYMBOL OF QUALITY

Bekijk heel de veiling collectie
 1. PICOBELLOHORSES, met maatschappelijke zetel te 8830 HOOGLEDE (BELGIË) aan de Hogestraat 127, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0438.917.773 organiseert een online veiling van embryo’s, veulens en jonge paarden dewelke gehouden wordt van 01.08.2021 tot 03.08.2021 (20.00h). PICOBELLOHORSES verkoopt via haar website van 26.7.2021 tot 03.08.21 aansluitingen op diepvriessperma van hengsten.
 2. Het deelnemen aan deze veiling gaat gepaard met een verplichte registratie via de website PICOBELLOHORSES.AUCTION en impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden. 
 3. De koper die wenst te bieden en wenst aan te kopen, dient zich via de website PICOBELLOHORSES.AUCTION te registreren op de door PICOBELLOHORSES voorgeschreven wijze op de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende kavel. PICOBELLOHORSES behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van PICOBELLOHORSES dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke waarvan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan PICOBELLOHORSES te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht PICOBELLOHORSES onmiddellijk van deze wijziging (en) op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. Als de koper vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet de bieder PICOBELLOHORSES hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. PICOBELLOHORSES heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). 
  PICOBELLOHORSES stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met PICOBELLOHORSES is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet. 
 5. De verkoop komt uitsluitend tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. 
 6. De betalingen geschieden in EURO. De biedingen geschieden per opbod (per 500,00 EUR tot 10.000,00 EUR, per 1.000,00 EUR tot 25.000,00 EUR, per 2.000,00 EUR tot 50.000,00 EUR, per 5.000,00 EUR tot 100.000,00 EUR en per 10.000,00 EUR vanaf 100.000,00 EUR).
 7. De kavels worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + een veilingcommissie van 10%  is het afrekeningsbedrag en te vermeerderen met de van toepassing zijnde BTW. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich na toewijzing tot betaling van het afrekeningsbedrag te vermeerderen met de van toepassing zijnde BTW.
 8. Indien de Koper zich terugtrekt, om welke reden dan ook, is PICOBELLOHORSES gerechtigd om het desbetreffende kavel opnieuw te verkopen. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan PICOBELLOHORSES van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd. 
 9. Indien de koper niet geïdentificeerd kan worden, is PICOBELLOHORSES gerechtigd om het kavel opnieuw te verkopen. 
 10. De voorlopige toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door PICOBELLOHORSES. 
 11. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. De eigendom gaat over op het ogenblik van de ontvangst door PICOBELLOHORSES van de betaling door de koper.
 12. PICOBELLOHORSES reikt aan de koper een factuur uit dewelke contact betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van PICOBELLOHORSES.
 13. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door PICOBELLOHORSES in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 14. Indien PICOBELLOHORSES niet binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper heeft ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van PICOBELLOHORSES te betalen (a) een intrestvergoeding van 1% per maand over het totaal verschuldigde afrekeningsbedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot op de dag van de integrale betaling en (b) een aanvullende schadevergoeding ten bedrage van 10% op het afrekeningsbedrag. 
 15. Indien PICOBELLOHORSES binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper niet ontvangen heeft, heeft PICOBELLOHORSES voorts het recht zonder ingebrekestelling de koop als ontbonden te beschouwen, met de mogelijkheid voor PICOBELLOHORSES om een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het afrekeningsbedrag in rekening te brengen. 
 16. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde kavels gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en PICOBELLOHORSES in onderling overleg de schikkingen voor de levering. De levering geschiedt in België op het adres van de maatschappelijke zetel van de PICOBELLOHORSES tenzij andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen. Gebeurlijke transportkosten zijn ten laste van de koper. 
 17. De kavels worden verkocht in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. De koper kan zich voorafgaandelijk aan diens aankoop informeren over de kavels. 
 18. De informatie betreffende de te koop aangeboden kavels is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de kavels, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. PICOBELLOHORSES is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de catalogus of foutieve vermeldingen op haar website. 
 19. PICOBELLOHORSES is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van PICOBELLOHORSES maximaal beperkt tot de door de koper afrekeningsbedrag en door de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 
 20. De te koop aangeboden embryo’s werden ingeplant in een dragermerrie en worden verkocht met een garantie 45 dagen dracht. De koper van een embryo betaalt bovenop het afrekeningsbedrag een borgsom van 4.000,00 EUR voor de dragermerrie dewelke geretourneerd wordt aan de koper indien de koper de dragermerrie in perfecte staat en uiterlijk 180 dagen na de geboorte weer afgeleverd wordt bij PICOBELLOHORSES.
 21. PICOBELLOHORSES maakt de koper er attent op dat de koper de mogelijkheid heeft om onmiddellijk na aankoop een verzekering af te sluiten bij Catherine De Buyl Insurance. 
 22. De aansluitingen op diepvriessperma van hengsten worden verkocht om aan te wenden middels de OPU- en ICSI-technieken en dit exclusief bij AVANTEA (in Cremona, Italië). Indien blijkt dat er op het moment van de aanwending van het sperma onvoldoende sperma beschikbaar is of onvoldoende sperma van hoogwaardige kwaliteit beschikbaar is, betaalt PICOBELLOHORSES de koper de betaalde toewijzingsprijs terug.  
 23. PICOBELLOHORSES behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Indien een of meer van in de veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige bepaling zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, het bereik en het doel daarvan.
 24. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 25. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie